Elektronisk ekonomiförvaltning

Elektronisk ekonomiförvaltning innebär en effektiv hantering av företagets ekonomiförvaltning med hjälp av moderna elektroniska verktyg. Finago erbjuder program för elektronisk ekonomiförvaltning kan användas i alla delområden av ekonomiförvaltningen, såsom faktureringen, hanteringen av inköpsfakturor, löneberäkningen, redovisningen och rapporteringen. På det här sättet är det möjligt att arbeta med uppgifter inom ekonomiförvaltningen och följa upp företagets ekonomiska situation oberoende av tid och rum.

Elektronisk ekonomiförvaltning i Procountor

Procountor tillhandahåller ett program för elektronisk ekonomiförvaltning och support för användningen av programmet. Programmet fungerar över internet och innehåller alla egenskaper som behövs för ekonomiförvaltningen. Programmet kan också användas gemensamt av kundföretaget och redovisningsbyrån. Prissättningen av tjänsten är flexibel eftersom den baserar sig på antalet transaktioner. På den här sidan redogör vi för hur olika basprocesser inom ekonomiförvaltningen kan hanteras med hjälp av Procountor

Försäljningsfakturering i Procountor

Programmet Procountor omfattar alla verktyg som behövs för handläggningen av fakturor och försäljningstransaktioner. Fakturor kan göras upp antingen en i taget eller effektivt i större satser. Det är enkelt att skicka fakturor från Procountor: fakturorna går ut från samma ställe oberoende av om de ska skickas till kunderna per post via utskriftstjänsten, som nätfakturor eller per e-post. Det behövs inget separat avtal med utskriftstjänsten eller nätfakturaoperatören, utan dessa funktioner ingår i tjänsten. Fakturor som gjorts upp och skickats i Procountor sparas automatiskt för redovisningen och försäljningsreskontran. Försäljningsreskontran uppdateras automatiskt enligt de elektroniska kontoutdrag och referensgiron som hämtas från banken. Det är lätt att söka öppna försäljningsfakturor och betalningspåminnelser kan också skickas direkt via programmet. Fakturorna fördelas på kund- och produktregistret, vilket möjliggör en omfattande uppföljningsrapportering av försäljningen.

Handläggning av inköpsfakturor i Procountor

Med Procountor kan inköpsfakturor handläggas elektroniskt från början till slut. Fakturor kan tas emot i form av nätfakturor eller via en skanningstjänst, eller också kan de registreras manuellt. Vid registreringen överförs fakturorna till processen för godkännande, till redovisningen och till inköpsreskontran, där de inväntar betalning. I Procountor kan fakturorna godkännas smidigt och både de som granskar och de som godkänner fakturorna kan utföra sina uppgifter behändigt direkt i systemet. På samma gång kan man lägga till uppföljningsobjekt, vilket ger viktig information som stöd för beslutsfattandet. Företag som använder Procountor behöver inget separat betalningsrörelseprogram, eftersom bankförbindelser ingår i programmet. Inköpsreskontran och redovisningen uppdateras automatiskt med utgångspunkt i elektroniska kontoutdrag. Alla fakturor sparas i det elektroniska arkivet, och ifall inköpsfakturorna tas emot i form av nätfakturor eller skannas in i systemet, behöver inköpsfakturor på papper inte arkiveras separat.

Handläggning av rese- och kostnadsfakturor i Procountor

Alla användare i kundföretaget kan göra upp reseräkningar i Procountor med hjälp av personliga användarnamn. Eftersom Procountor automatiskt inför de gällande dagtraktamentena och kilometerersättningarna är det lätt och behändigt att göra upp reseräkningar. Räkningarna godkänns och betalas direkt i Procountor. Sparade fakturor överförs också automatiskt till redovisningen och förvalda dimensioner (t.ex. projekt) samt till löneberäkningens årsanmälningar.

Löneberäkning i Procountor

Procountor har en funktion för löneberäkning som är lätt att använda. Med löneberäkningsfunktionen kan du beräkna och betala lönerna samt skicka in anmälningar till myndigheterna. Förskottsinnehållningen liksom arbetstagar- och arbetsgivaravgifterna beräknas automatiskt Procountor upprätthåller ett register över företagets löneslag samt värden på naturaförmåner och liknande föränderliga uppgifter som fastställs av myndigheterna, såsom t.ex. procentsatser för pensionsförsäkringspremierna. Lönespecifikationerna kan skickas via Procountor till löntagarna per post eller e-post, och därtill kan löntagarna läsa uppgifter om egna löner elektroniskt direkt i Procountor. Eftersom lönerna betalas ut via Procountor behövs inget separat betalningsrörelseprogram. Löneuppgifterna överförs automatiskt till redovisningen, ekonomiförvaltningens rapporter och anmälningar.

Bokföring och myndighetsanmälningar i Procountor

Procountor automatiserar och effektiviserar företagets redovisning. Varje verifikat från försäljningsfakturan till kontoutdraget överförs automatiskt i samband med registreringen i redovisningen och tack vare den smarta automatiseringsfunktionen är redovisningen alltid up-to-date. Procountors standardkontoplan och standardkonteringar och uppföljningsobjekten i den interna revisionen kan redigeras så att de motsvarar företagets behov. Bokföringsuppgifter och andra uppgifter som sparats i Procountor kan användas genast av alla användare inom ramen för personliga behörigheter. Programmet gör arbetet flexibelt såväl inom företaget som i samarbete med redovisningsbyrån. Procountor genererar den resultaträkning och balansräkning som förutsätts i redovisningslagen liksom dagboken och huvudboken. Förutom basrapporterna ger systemet projektspecifika och liknande objektvisa redovisningsrapporter liksom jämförelserapporter. I tjänsten kan man också göra upp en balansbok när räkenskapsperioden går ut. Anmälningarna till myndigheterna kan också göras behändigt direkt i Procountor.

Rapportering i Procountor

Procountor innehåller alla nödvändiga redovisningsrapporter och ett stort urval av rapporteringsegenskaper för ekonomiförvaltningen som stöd för ledningens arbete. Programmet innehåller bl.a. kund- och produktspecifika rapporter, rapporter över penningrörelsen och betalningar samt rapporter inom den interna revisionen för uppföljning av projekt och kostnadsställen. Det är enkelt att jämföra de ekonomiska siffrorna med föregående år och budgeten. De mångsidiga och aktuella rapporterna ger en bra bild av företagets ekonomiska situation och stödjer beslutsfattandet.