Piia Similä / 15.03.2017

Vakavaraisuuden tunnusluvut suurennuslasissa

Tilinpäätöksestä saadaan erilaisia tunnuslukuja, joiden perusteella päästään tarkastelemaan sitä, miten yrityksellä menee. Eri tunnuslukujen laskeminen erilaisissa tilanteissa, tarkoituksenmukaisesti, on taloushallinnon tärkeä tehtävä. Tulkitsemalla lukuja taloushallinnon ammattilaiset tuottavat yritysjohdolle strategista tietoa päätöksenteon tueksi.

Vakavaraisuus viittaa yrityksen pitkän aikavälin maksuvalmiuteen. Toisin sanoen vakavarainen yritys pystyy selviytymään veloistaan myös pitkällä aikavälillä. Yritys on sitä vakavaraisempi, mitä suurempi osa sen kokonaispääomasta on omaa pääomaa. Vakavarainen yritys on usein pitkäikäinen eikä kaadu jokaisesta heilahduksesta. Lisäksi sille riittävät useimmiten matalammatkin tuottoprosentit.

Perustana tase

Vakavaraisuuden tunnusluvut lasketaan taseen perusteella. Omavaraisuusaste on vakavaraisuutta mittaava tunnusluku, joka osoittaa, kuinka suuri osa rahoitustarpeesta on omistajan sijoituksilla ja yritykseen jätetyillä voitoilla hoidettu. Jos omavaraisuusaste on suuri, yrityksellä on vähän velkaa ja pienet korkokustannukset. Omavaraisuusaste paranee voitollisella toiminnalla, velkojen poismaksamisella tai oman pääoman lisäämisellä maksullisella osakepääoman korotuksella.

Omavaraisuusaste prosentteina saadaan kaavalla 100 x omat varat / (oikaistun taseen loppusumma – tehtyyn työhön perustuvat ennakkomaksut). 15 prosentin omavaraisuusaste on heikko, sen sijaan hyvä on 35–55 prosentin tienoilla.

Vieraan pääoman takaisinmaksuaika

Vakavaraisuutta voidaan arvioida myös vuosina laskettavalla vieraan pääoman takaisinmaksuajalla. Korollinen vieras pääoma kauden lopussa jaetaan rahoitustuloksella (12 kk). Yritysostoissa tähän kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Heikko takaisinmaksu on 10 vuotta, eikä lisävelan ottaminen yritykseen ole mahdollista. Vahvan yrityksen vieraan pääoman takaisinmaksuaika on yhdestä kolmeen vuotta.

Nettovelkaantumisaste

Kaava 100 x (korolliset velat – likvidit rahavarat) / omat varat kertoo prosentteina yrityksen nettovelkaantumisasteen, eli mikä on yrityksen velkojen suhde sen omiin varoihin. Likvideiksi varoiksi katsotaan omat rahat ja niiden lisäksi pankkisaamiset. Jos prosentti kohoaa 200:aan tai päälle, kannattaa huolestua. Sen sijaan vihreä valo palaa, kun nettovelkaamisaste on 10–60 prosenttia.

Suhteellinen velkaantumisaste

Myös suhteellinen velkaantumisaste esitetään prosentteina ja lasketaan kaavalla 100 x oikaistun taseen velat / liikevaihto (12 kk). Täydet sata prosenttia on luonnollisesti liian suuri velkaantumisaste, koska tässä tilanteessa taseessa vastattavaa puolella on yhtä paljon velkoja kuin on liikevaihto. Jotta siis taseessa olevat velat voisi maksaa kokonaan, tulisi siihen käyttää koko liikevaihto. Se ei taas onnistu, kun huomioitavana ovat henkilöstö- ja muut kulut. 50 prosentin tienoilla ollaan jo melkoisen turvallisilla vesillä.

Lisää tilinpäätöksen tunnuslukuja

Millä muilla tunnusluvuilla yritysten menestystä voidaan tarkastella? Mitä kaikkea tilinpäätöksen perusteella voidaan laskea? Miten tietoja olisi tulkittava? Kokosimme yhteen tunnusluvut maksuttoman oppaan muotoon.

Piia Similä