Piia Similä / 31.12.2019

Tilinpäätös 2019 – mitä huomioida?

Vuoden päättyminen ja uuden vuoden alku tarkoittavat kirjanpitäjille usein yhtä asiaa, tilinpäätöskiireiden alkamista. Perinteinen vuoden lopun tilinpäätöswebinaarimme kokosi jälleen yhteen tärkeimmät huomioon otettavat asiat tilinpäätöksiä laadittaessa. Leena Rekola-Niemisen johdolla webinaarissa käytiin läpi muun muassa seuraavia teemoja:

 • liitetietotositteet ja luettelo kirjanpidoista
 • luettelo kirjanpidoista ja aineistoista  
 • henkilöyhtiön oma pääoma liitetiedoissa
 • perustajaurakoitsijan tilinpäätös Kilan uuden yleisohjeen mukaisesti
 • SVOP-sijoituksen ja pääomalainan erot tilinpäätöksen kannalta  
 • Kilan tilinpäätöstä koskevia uusia lausuntoja.

Tilinpäätösten laatimisessa esillä ovat Rekola-Niemisen mukaan tällä kertaa hyvin samansuuntaiset asiat, jotka on tullut huomioida aiemminkin – mitään uutta ja mullistavaa ei tällä kertaa ole tullut.

Liitetietotositteet luetteloon

Liitetietotositteista Rekola-Nieminen muistutti kirjanpitolakin 2 luvun 5 b§:n mukaisesti, että tilinpäätöksen liitetiedon täytyy perustua sen sisällön todentavaan tositteeseen, toisin sanoen liitetietotositeeseen, ja liitetiedon ja sen todentavan liitetietotositteen välisen yhteyden on oltava vaikeuksitta todettavissa.

Liitetietotositteista olisikin hänen mukaansa hyvä laatia päiväkirja, jossa kerrotaan numerojärjestyksessä, minkä sisältöisiä tositteet ovat, varsinkin, jos liitetietotositteita on paljon. Toinen hyvä vaihtoehto yhteyden selvittämiseen on selkeä otsikointi.  

Luetteloa antaa lisätietoa kirjanpidosta ja aineistosta

Kirjanpidot ja aineistot sisältävän luettelon tarkoituksena on todentaa, missä aineistoa säilytetään ja keneen otetaan yhteyttä esimerkiksi verotarkastuksen yhteydessä silloin, kun kirjanpitokirjoja ja aineistoja tarvitaan.

Rekola-Nieminen muistutti, että selkeyden vuoksi olemassa voi olla vain yksi virallinen kirjanpitoaineisto. Moni nimittäin säilyttää aineistoa monessa paikassa varmuuden vuoksi, esim. CD:llä ja mapilla, mutta tärkeää on tehdä päätös, mikä on näistä säilytyspaikoista ja –muodoista on virallinen.  Lisäksi kannattaa huomioida, että tositeaineistossa tulee olla tieto liitetietotositteista.

Huomioita henkilöyhtiöistä

Henkilöyhtiön oma pääoma liitetiedoissa poikkeaa kaikista muista yhtiömuodoista.  Henkilöyhtiöissä tavallinen on tilanne, jossa omassa pääomassa on rahaa, josta on jo maksettu verot. Varat ovat yhtiömiesten varoja, joten on oleellista olla selvillä siitä, kuinka suuri osuus varoista on kuuluu kenellekin yhtiömiehelle ja on varoja, joista maksettu verot, muttei nostettu pois. Tieto tarvitaan esimerkiksi kauppa- tai kuolinpesäselvitystilanteissa.

Henkilöyhtiön liitetietovaatimukset tulevat PMA:n liitetietovaatimuksista, ja lisäksi AKYL:ssa on useita vaatimuksia, esimerkiksi

 • saamiset ja velat yhtiömiehille
 • pantit ja vakuudet näiden hyväksi
 • sovitut yhtiöpanokset
 • muutokset tilikaudella ja
 • jäljellä oleva määrä yhteensä.

Uutta perustajaurakoitsijan tilinpäätöksessä

Kila antoi kesällä 2017 uuden ohjeen perustajaurakoitsijan tilinpäätökseen liittyen. Koska ohjeessa oli kolmen vuoden siirtymäaika, monet tuolloin kesken olleet urakat on viety vanhalla ohjeella loppuun, ja nyt siirrytään uuden ohjeen piiriin.

Rekola-Nieminen kävi webinaarissa tarkasti läpi muutoksen vaikutukset osatuloukseen ja uuteen luovutuksenmukaiseen tuloutukseen. Muutoksen seuraukset ovat:

 • tilinpäätös on jatkossa yhtenevä EVL-säännösten kanssa
 • kirjausketju verotukseen päin on kunnossa ”itsestään”
 • nettovarallisuus on kunnossa.

SVOP-sijoitus vai pääomalaina?

Jos loppuvuodesta tai tilinpäätöspäivän jälkeen havaitaan, että oma pääoma on negatiivinen, tulee oman pääoman negatiivisuus ilmoittaa PRH:n kuten aiemminkin. Mutta mitä asialle voi tehdä? Vaihtoehtoja on kaksi: joko pääomalaina tai SVOP-sijoitus.

Pääomalaina voi olla joko omaa tai vierasta pääomaa. Pääoma palautetaan velkakirjan ehdoin. Koska palautus tehdään alkuperäisellä sijoittajalle yksi yhteen, ei tästä ole veroseuraamuksia lainaajalle.

SVOP-sijoitus on omaa pääomaa, ja sijoitus, jota ei merkitä muuhun oman pääoman rahastoon tai lainaksi. SVOP palautetaan yhtiökokouksen päätöksellä osingonjakomenettelyä noudattaen.

Uutta Kilalta

Kilan tilinpäätöstä koskevia uusia lausuntoja käsiteltiin webinaarissa:

 • Poikkeuslupa konserniyhtiöiden samatilikautisuuden vaatimuksesta 2018 / 1989
 • Poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi 2019 / 1994 ja 2019 / 1993
 • Tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa edellytettävien tietojen suhteesta 2019 / 1992
 • Matkatoimistopalvelujen marginaaliveron käsittelemisestä 2019 / 199.

Jäikö webinaari näkemättä?

Lataa webinaaritallenne maksutta ja tutustu tarkemmin ajankohtaiseen aiheeseen.

Piia Similä